بازدید 90 ثانیه ای

همانند بازدید 30 ثانیه ای و 45 ثانیه ای می باشد و توسط کاربران جهت کسب درآمد کلیک خورده و مشاهده می شود

نکته ی مهم : ثانیه به 90 ارتقاء یافت .

نمایش یک نتیجه