نکات بهینه سازی و سئوی پیج | بخش 4

نکات بهینه سازی و سئوی پیج لینک های وابسته لینک های وابسته به تنهایی آسیبی به رتبه بندی سایت شما وارد نمی کنند. اما اگر تعداد این لینک ها زیاد باشد، الگوریتم گوگل توجه دقیق تری به سایر سیگنال های کیفیت می کند تا مطمئن شود شما یک سایت وابسته نیستید. خطاهای HTML / اعتبار اطلاعت بیشتر دربارهنکات بهینه سازی و سئوی پیج | بخش 4[…]